Ukraine, Ivano-Frankivsk region, village Polyanytsya, Podyna tract                                          +38(050) 800-76-95  

Інтер'єри номерів