Ukraine, Ivano-Frankivsk region, village Polyanytsya, Podyna tract                                          +38(098) 334-23-21  

Інтер'єри номерів